M-Exchange Service

ใน Casino ท่านจำเป็นต้องใช้ Chip ในการเล่น ฉะนั้นท่านต้องแลก Chip ก่อน ในอัตรา 200M:1 Chip แต่ท่านไม่สามารถนำ Chip นี้ไปแลกคืนได้ ฉะนั้นควรจะแลกเท่าที่จะเล่นนะครับ ส่วนเมื่อท่านเล่น Casino แล้วได้ในแต่ละครั้ง ทาง Casino จะจ่ายท่านเป็น Gold ซึ่ง Gold นี้จะนำไปใช้แลกคืน หรือแลกรางวัลได้
1. แลก Chip (ใหม่)
อัตราการแลก อยู่ที่ 200M : 1 Chip
2. แลก Gold (ใหม่)เป็น UL
อัตราการแลก อยู่ที่ 1Gold : 198M (ถูกหัก1% ตอนแลกคืนนะครับ)


CopyRight © TorrentMove  2006-2016© All Right Reserved.