เศรษฐกิจ > เข้าใจ เข้าถึง รู้เรื่องมนุษย์แรงงานไทย

กลับหน้าหลัก | ดูหัวข้อทั้งหมด

1
<< Prev   Next >>

#3854568 by nopparat2011 at 2014-09-13 20:31:12 (6 ปีที่แล้ว)
Top

วันสมัคร :

Forum Rank :

ชื่อสัตว์เลี้ยง : *-*เล็ก..มุ้งมิ้ง..ฟรุ้งฟริง*-*ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจไทย เป็นปัจจัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เป็นผลให้บรรดาธุรกิจและโรงงานประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เมื่อพยายามที่จะขยายกำลังการผลิตในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ พบว่าทุกๆ 1% จากการขยายตัวของกำลังแรงงานไทยที่ลดลงจะบั่นทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจประมาณ 0.3-0.7% ในระยะยาว โดยความรุนแรงจะมากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสามารถสนับสนุนการลงทุนเครื่องจักรและการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทยได้มากน้อยขนาดไหน

ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันสามารถมองได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นโครงสร้างระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตราการเกิดต่ำ ทำให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก หรือช่วง 1-14 ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

ขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุ หรือตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปกลับมากขึ้น โดยในปี 2548 ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนถึง 22.3% ขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุมีเพียง 11% แต่ใน 10 ปี กลับมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงมาที่ 17.5% ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุมากขึ้นที่ 15.8% และคาดว่าในปี 2573 สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 27% และสัดส่วนประชากรวัยเด็กจะเหลือเพียงแค่ 13.7% ส่งผลให้ในอนาคตจำนวนประชากรที่จะเข้าสู่วัยแรงงานมีลดน้อยลง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความต้องการแรงงานเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นในระยะยาวที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไทยให้มีการใช้เครื่องจักรเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่จะหายากขึ้นเรื่อยๆ

ประเด็นที่สอง ประเด็นปัญหาความไม่สมดุลในตลาดแรงงานของไทย เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แรงงานจึงเลือกทำงานที่มีความเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้งานที่ใช้แรงงานมากและหนัก มักไม่เป็นที่ต้องการของแรงงานไทย ถึงแม้จะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเป็น 300 บาท ทั่วประเทศแล้วก็ตาม ส่งผลให้กิจการเหล่านี้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน อีกทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาน้อยลง และมุ่งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมากขึ้น ส่งผลให้ไทยขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับกลางและล่าง จากปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของไทยขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ รองเท้า สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่อุตสาหกรรมภายในประเทศยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และก่อสร้าง ก็มีแนวโน้มจะนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนมากขึ้น

อีกทั้งหลังปัญหาขาดแคลนแรงงานขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหางานทำในไทยมากขึ้น ซึ่งในอดีตแรงงานต่างด้าวจะทำงานเฉพาะในสาขาที่คนไทยไม่นิยม เช่น ประมง อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น แต่ปัจจุบันแรงงานเหล่านี้สามารถเลือกงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 1.16 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 940,000 คน และผิดกฎหมาย 220,000 คน โดยปรับเพิ่มขึ้นถึง 44% ในช่วงเวลาเพียง 5 ปี เมื่อเทียบกับปี 2550 ที่จำนวนแรงงานต่างด้าวในไทยมีเพียง 806,000 คน แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของแรงงานต่างด้าวต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย และแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า

ดังนั้น ตราบใดที่ท่านเป็นคนไทย และยังมีงานทำอยู่ ขอให้เร่งพัฒนาขีดความสามารถให้สูงอยู่ตลอดเวลานะครับ.

บัญชา ชุมชัยเวทย์
Back to top

  

1
<< Prev   Next >>

This topic is locked; no new posts are allowed.

CopyRight © TorrentMove  2006-2016© All Right Reserved.